Banner

Autodoprava

Autodoprava

mapa bazar? St?edo?eský kraj Liberecký kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Moravskoslezký kraj Olomoucký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vyso?ina Jiho?eský kraj Plze?ský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Praha

 

P?emýšlíte v jaké branži za?ít podnikat? Co takhle vyzkoušet vyd?lat na autodoprav?? Poj?me se podívat na to, jak vypadá sou?asná situace na tomto poli, jaká skýtá pozitiva a naopak, s jakými musíte po?ítat riziky.

Podnikání v nákladní autodoprav?

Nákladní autodoprava

Za?ít podnikat v autodoprav? je relativn? snadné, i když celkem nákladné. Sta?í koupit kamion, vyplnit žádost o koncesi na živnostenském ú?ad?, zaplatit 2 000 korun za koncesi, p?edložit výpis z rejst?íku trest?, doložit finan?ní zp?sobilost na p?íslušném odboru dopravy a doložit odbornou zp?sobilost (pot?ebné vzd?lání nebo zkoušku p?i odboru dopravy). Uživit se však nijak jednoduché není.

Autodpravc? v ?esku funguje na tisíce. Vysoká konkurence vytvá?í tlak na neustálé snižování cen, p?itom náklady neustále rostou. „V autodoprav? jsou strašn? vysoké vstupy, které navíc neustále rostou, v poslední dob? zejména cena pohonných hmot. Tyto zvyšující se vstupy se jen obtížn? promítají do cen,“ potvrzuje Ji?í Tumpach, majitel firmy Autodoprava Tumpach.

Celý článek...
 

Zpoplatn?ní dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem ?. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zn?ní. Dálnice a rychlostní silnice, které jsou ozna?eny dopravní zna?kou jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a jejich úseky, stanovené provád?cím p?edpisem, lze užít silni?ním motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou nejmén? se ?ty?mi koly po zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice.
Nezapome?te též na povinnost mít uzav?ené zákonné pojišt?ní odpov?dnosti za škodu z provozu motorového vozidla neboli poviné ru?ení. Ceníky povinného ru?ení pojiš?oven jsou k dispozici i na interneru.

Celý článek...
 

Reklama


Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava