Banner

Dálni?ní známky 2009

Autodoprava

Zpoplatn?ní dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem ?. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zn?ní. Dálnice a rychlostní silnice, které jsou ozna?eny dopravní zna?kou jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a jejich úseky, stanovené provád?cím p?edpisem, lze užít silni?ním motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou nejmén? se ?ty?mi koly po zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice.
Nezapome?te též na povinnost mít uzav?ené zákonné pojišt?ní odpov?dnosti za škodu z provozu motorového vozidla neboli poviné ru?ení. Ceníky povinného ru?ení pojiš?oven jsou k dispozici i na interneru.

Poplatek lze platit na kalendá?ní rok, m?síc nebo sedm dn?.

Poplatek se platí p?ed užitím dálnice nebo rychlostní silnice motorovým vozidlem. Zaplacení poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem, jehož jedna ?ást je p?ímo nalepena celou svou plochou na vnit?ní stran? ?irého skla p?edního okna motorového vozidla na pravém dolním okraji (z pohledu ?idi?e) tak, aby výhled ?idi?e z vozidla byl co nejmén? omezen a kupón byl dob?e viditelný z vn?jší strany vozidla.

  • Kupón je nep?enosný a po nalepení jej nelze znovu použít pro jiné vozidlo.
  • V p?ípad? zm?ny registra?ní zna?ky vozidla se kupón nem?ní.
  • Po skon?ení doby platnosti musí být kupón z ?elního skla odstran?n.
  • Kupón lze z n?kolika d?vod? stanovených zákonem také vym?nit.

Sankce: Použití zpoplatn?né pozemní komunikace bez platného dvoudílného kupónu m?že být pokutováno až do výše 5 000,- K? v blokovém ?ízení a až do výše 500 000,- K? ve správním ?ízení.

Ceny dálni?ních známek

1 rok
Platnost za?íná 1.12.2008 a kon?í 31.1.2010.
do 3,5 tuny 1000,- K?
nad 3,5 tuny a do mén? než 12 tun 8000,- K?

1 m?síc
Platnost po?íná dnem vyzna?eným na kupónu a kon?í uplynutím dne prvního bezprost?edn? následujícího m?síce, který se ?íseln? shoduje se dnem vyzna?eným na kupónu. Není-li takový den v p?íslušném kalendá?ním m?síci, p?ipadne konec platnosti na jeho poslední den.
do 3,5 tuny 330,- K?
nad 3,5 tuny a do mén? než 12 tun 2000,- K?

7 dn?
Platnost po?íná dnem vyzna?eným na kupónu a kon?í uplynutím sedmého kalendá?ního dne.
do 3,5 tuny 220,- K?
nad 3,5 tuny a do mén? než 12 tun 750,- K?

Pro ur?ení nejv?tší povolené hmotnosti (celkové hmotnosti) vozidla nebo jízdní soupravy je sm?rodatný údaj v technickém pr?kazu vozidla. Kategorie vozidla je dána sou?tem nejv?tších povolených hmotností všech vozidel jízdní soupravy, kterou je v daném okamžiku komunikace užívána.

 

Reklama


Ušet?ete na ru?ení

Povinné ru?ení Triglav

Povinné ru?ení Triglav
Pojiš?ovna Triglav stanovuje cenu povinného ru?ení podle kubatury pojiš?ovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost p?ipojišt?ní ?elního skla, kde po 3 m?sících zaniká nutnost spoluú?asti.

Vybraná vizitka

Autodoprava