Banner

Nákladní autodoprava: vyplatí se vyjet si pro zisk?

Autodoprava

P?emýšlíte v jaké branži za?ít podnikat? Co takhle vyzkoušet vyd?lat na autodoprav?? Poj?me se podívat na to, jak vypadá sou?asná situace na tomto poli, jaká skýtá pozitiva a naopak, s jakými musíte po?ítat riziky.

Podnikání v nákladní autodoprav?

Nákladní autodoprava

Za?ít podnikat v autodoprav? je relativn? snadné, i když celkem nákladné. Sta?í koupit kamion, vyplnit žádost o koncesi na živnostenském ú?ad?, zaplatit 2 000 korun za koncesi, p?edložit výpis z rejst?íku trest?, doložit finan?ní zp?sobilost na p?íslušném odboru dopravy a doložit odbornou zp?sobilost (pot?ebné vzd?lání nebo zkoušku p?i odboru dopravy). Uživit se však nijak jednoduché není.

Autodpravc? v ?esku funguje na tisíce. Vysoká konkurence vytvá?í tlak na neustálé snižování cen, p?itom náklady neustále rostou. „V autodoprav? jsou strašn? vysoké vstupy, které navíc neustále rostou, v poslední dob? zejména cena pohonných hmot. Tyto zvyšující se vstupy se jen obtížn? promítají do cen,“ potvrzuje Ji?í Tumpach, majitel firmy Autodoprava Tumpach.

Vysoké náklady, nízké ceny

Nejv?tší tlak na snižování cen v autodoprav? zp?sobil vstup ?eské republiky do Evropské unie. Do té doby byla konkurence v oboru hodn? regulovaná omezeným po?tem mezinárodních povolení. „Než jsme vstoupili do Evropské unie, jezdilo se do Evropy na povolení, takže se mohlo snadno stát, že firma m?la co vézt, ale chyb?lo jí povolení,“ ?íká dispe?erka firmy TC Transcentrum Mína Maršálková.

„Povolenky omezovaly dopravce a z velké ?ásti udržovaly sm?rem do západní Evropy docela dobré ceny. Po vstupu do Unie najednou omezení padla, všichni mohli za?ít jezdit všude a ceny se hodn? zhoršily,“ dodává. „Zákazníci nás po vstupu do Evropské unie drsn? tla?ili s cenami dol?, takže v letošním pololetí už jsou na úplném minimu a jakmile do toho p?išlo zdražení nafty, je to docela velký problém,“ tvrdí Ji?í Tumpach. S p?íchodem Unie zesílila i konkurence zahrani?ních dopravc?. „Po vstupu do Evropské unie za?al být vyvíjen velký tlak na ceny hlavn? ze strany polských dopravc?, kte?í jsou schopni nabídnout ješt? výhodn?jší ceny,“ potvrzuje Miloslav Polášek, jednatel firmy E-Trans.

Krom? zdražení nafty a konkurence z okolních zemí zkomplikovalo život dopravc?m i zavedení mýtného v N?mecku, do n?hož a p?es n?jž mí?í v?tšina ?eských mezinárodních p?eprav. „Tím, že naše firma má spoustu zákazník? v N?mecku, se dalo o posunu cen nahoru lépe diskutovat, díky dobré informovanosti zákazník?, v?tšina z nich na naše argumenty slyšela. V ?esku ale osv?ta chyb?la, informace o zavedení mýtného prob?hla sd?lovacími prost?edky na poslední chvíli, takže i když jsme naše ?eské zákazníky na tuto situaci p?ipravovali dop?edu, s ?adou z nich byl problém se dohodnout,“ popisuje Miloslav Polášek z firmy E-Trans.

Menší peníze, v?tší možnosti

Vstup republiky do Evropské unie ale nep?inesl autodopravc?m jen negativa v podob? nižších cen. Zástupci firem z oboru p?iznávají, že zárove? rozší?il jejich možnosti. „Výrazn? nám to usnadnilo práci,“ potvrzuje Ji?í Tumpach z Autodopravy Tumpach. „D?íve jsme museli mít povolení a i tak jsme mohli d?lat p?epravy pouze od nás do Unie a z Unie k nám, nikoli mezi jednotlivými zem?mi Unie, a?koli to po nás zákazníci cht?li. Po vstupu do Unie už m?žeme, takže se nám zna?n? rozší?ili možnosti,“ vysv?tluje.

Jediným omezením pro ?eské dopravce je zatím stále platící zákaz provád?ní vnitrostátních p?eprav v zemích EU. „I když v n?kterých státech je povoleno na základ? tzv. dvoustranných dohod i toto,“ podotýká Ji?í Tumpach.

Krom? autodopravc? zjednodušil vstup do Evropské unie život i spedi?ním firmám. „Jednozna?n? pro nás znamenal zjednodušení práce tím, že odboural celní ?ízení, naše firma se v?novala i dovozu malých zásilek do 2 kg, na které byl problém sehnat dopravce práv? kv?li náro?nosti celního ?ízení, zmizely mnohahodinové kolony na hranicích, které komplikovaly ?asový odhad vy?ízení zakázky,“ potvrzuje p?ínosy vstupu do Unie Miloslav Polášek z E-Trans.

Zárove? ale paradoxn? konec dlouhých ?ekacích dob na hranicích n?kdy znamenal ztrátu zahrani?ního zákazníka. „Ješt? p?ed vstupem jsme pom?rn? ?asto vozili importy z N?mecka, protože se nikomu z N?mc? necht?lo ?ekat 12 hodin na Rozvadov? na hranicích, po vstupu najednou zákazník prohlásil, že si to bude vozit sám, když už se te? ne?eká,“ popisuje Mína Maršálková z TC Transcentrum.

Snadné za?ít, t?žké vydržet

Náklady na provozování autodopravy jsou vysoké. „Každé auto stojí s leasingem a dalšími náklady kolem 5 000 korun denn?, tedy n?jakých 150 000 K? m?sí?n?. Takže pokud má takové auto p?inést n?jaký zisk, muselo by vyd?lat tak 300 000 K? m?sí?n?,“ vypo?ítává Mína Maršálková z TC Transcentrum.

Firmy, které se v?nují tuzemským p?epravám, mívají o n?co snazší život než ty, které se v?nují mezinárodní doprav?. „Cenov? je to, myslím, srovnatelné, rozdíl je podle m? v tom, že ?eský policista je stále ješt? o n?co benevolentn?jší, než policista v zahrani?í,“ tvrdí Ji?í Tumpach. „My musíme mnohem víc investovat do obnovy vozového parku a údržby aut, protože nap?íklad n?mecký policista je absolutn? nesmlouvavý. Donedávna tuzemští p?epravci, na rozdíl od nás, také nemuseli prokazovat finan?ní zp?sobilost v??i státu, což jsou další peníze navíc,“ dodává.

P?ísnost n?meckých policist? je vyhlášená i mimo branži autodopravc?, pro n? ale platí dvojnásob. „Po?átkem 90. let, kdy do N?mecka jezdili ješt? staré Liazky, n?me?tí policisté takovému vraku po zastavení klidn? odšroubovali státní poznávací zna?ku, aby nemohl pokra?ovat dál,“ vzpomíná Mína Maršálková.

 

Reklama


Ušet?ete na ru?ení

Povinné ručení online

Nabídka povinného ru?ení
V sou?asné dob? nabízí zákonné pojišt?ní vozidla, tzv. poviné ru?ení více než deset pojiš?oven. Orientovat se v jejich cenících je velmi obtížné, proto doporu?ujeme využít možnosti porovnání povinného ru?ení v online kalkula?ce.

Vybraná vizitka

Autodoprava