Banner

HledatAGI TRANS s.r.o.

Autodoprava Hledat AGI TRANS s.r.o.
Autodoprava - kontakty

AGI TRANS s.r.o.

AGI TRANS s.r.o.

Adresa: Vodrensk 724

  278 01 Kralupy nad Vltavou

  ?esk republika

Telefon +420 315 727056

Email neumannova@agitrans.cz

Web http://www.agitrans.cz


Další informace

Kamionov doprava a p?eprava osobnch vozidel s p?sobnost po sttech Evropsk Unie.
COKOLI - ODKUDKOLI - KAMKOLI

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?PP

Povinn ru?en ?PP
?PP vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. ?asto si ji vybraj majitel vozidel s rokem vroby 1970 a starch, kterm nabz 75% slevu ze zkladnch sazeb.

Autodoprava