Banner

HledatMartin SvobodaSVOBTRANS

Autodoprava Hledat Martin Svoboda - SVOBTRANS
Autodoprava - kontakty

Martin Svoboda - SVOBTRANS

Adresa: 9.Kv?tna 536

  25210 Mnek pod Brdy

  ?esk republika

Telefon 606 841 395

Email info@svobtrans.cz

Web http://www.svobtrans.cz


Další informace

Jsme p?epravn firma, kter zaji?uje komplexn
sluby dodvkovmi vozy ve vnitrosttn silni?n
nkladn doprav? do celkov hmotnosti 1,4t.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.

Autodoprava