Banner

Budek, v.o.s. St?bro | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Budek, v.o.s.

Adresa: Zpadn P?edm?st 859

  349 01 St?bro

  ?esk republika

Telefon +420 374 622 745


Další informace

Provoz silni?n nkladn dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Wstenrot

Povinn ru?en Wstenrot
Poji?ovna Wstenrot vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z vkonu motoru poji?ovanho vozidla. Lze doshnout maximlnho bonusu ve vi 60%. Povinn ru?en je nabzeno ve dvou variantch podle ve kryt.

Vybran vizitka

Autodoprava