Banner

Ing. Jaroslav Fronk Domalice-Bezd?kovsk P?edm?st | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Jaroslav Fronk
Autodoprava - kontakty

Ing. Jaroslav Fronk

Adresa: Cihl?sk 520

  344 01 Domalice-Bezd?kovsk P?edm?st

  ?esk republika

Telefon +420 379 738 811

Email doprava@jfsped.cz


Další informace

Provoz silni?n motorov dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?SOB

Povinn ru?en ?SOB
?SOB poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Nabz 3 limity ve kryt, varinta Premiant a do ve 100 milion? K?. Sou?st je i razov pojit?n ?idi?e.

Vybran vizitka