Banner

Karel Bittner vihov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Bittner

Adresa: Husova 95

  340 12 vihov

  ?esk republika

Telefon +420 376 393 446

Email kbittner@seznam.cz


Další informace

Provozujeme nkladn silni?n dopravu.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.

Vybran vizitka