Banner

Karel Braha | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Braha

Adresa: Ledce 160

  330 14

  ?esk republika

Telefon +420 377 958 261


Další informace

Zajit?n silni?n nkladn dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.

Vybran vizitka

Autodoprava