Banner

Miloslav ?ech Panter | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Miloslav ?ech Panter
Autodoprava - kontakty

Miloslav ?ech Panter

Adresa: Blatnice 109

  330 25

  ?esk republika

Telefon +420 377 881 538


Další informace

Nabdka silni?n nkladn vnitrosttn dopravy do 3,5 tuny.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?esk poji?ovna

Povinn ru?en ?esk poji?ovna
?esk poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Varinta pojit?n Bonus Exclusive kryje nklady ze zp?soben nehody a do ve 100 milion? K?.

Vybran vizitka