Banner

Ados Nehvizdy, s.r.o. Nehvizdy | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ados Nehvizdy, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Ados Nehvizdy, s.r.o.

Adresa: Prask 6

  250 81 Nehvizdy

  ?esk republika

Telefon +420 326 992 580


Další informace

Provoz nkladn automobilov dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Wstenrot

Povinn ru?en Wstenrot
Poji?ovna Wstenrot vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z vkonu motoru poji?ovanho vozidla. Lze doshnout maximlnho bonusu ve vi 60%. Povinn ru?en je nabzeno ve dvou variantch podle ve kryt.