Banner

ADR Transport, s.r.o. Kralupy nad Vltavou-Lobe?ek | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? ADR Transport, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

ADR Transport, s.r.o.

Adresa: Mostn 747

  278 01 Kralupy nad Vltavou-Lobe?ek

  ?esk republika

Telefon +420 315 721 927

Fax +420 315 723 233

Email info@adrtransport.cz

Web http://www.adrtransport.cz


Další informace

Vnitrosttn a mezinrodn p?eprava zbo a kusovch zsilek.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?SOB

Povinn ru?en ?SOB
?SOB poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Nabz 3 limity ve kryt, varinta Premiant a do ve 100 milion? K?. Sou?st je i razov pojit?n ?idi?e.