Banner

ADSO, s.r.o. Beneov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

ADSO, s.r.o.

Adresa: Na Spo?ilov? 1371

  256 01 Beneov

  ?esk republika

Telefon +420 317 724 642

Email adso@seznam.cz


Další informace

Nabdka nkladn dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.