Banner

B.J. Trans, s.r.o. Kn?most | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? B.J. Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

B.J. Trans, s.r.o.

Adresa: Na Rynku 12

  294 02 Kn?most

  ?esk republika

Telefon +420 326 781 280

Fax +420 326 781 280


Další informace

Nabzme sluby v oblasti silni?n motorov dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Axa

Povinn ru?en Axa
Poji?ovna Axa vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z vkonu motoru poji?ovanho vozidla. Maximlnho bonusu ve vi 50% doshnete p?i 96 m?scch bez nehody. Povinn ru?en je nabzeno ve dvou variantch podle ve kryt.