Banner

B.J. Trans, s.r.o. Kn?most | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? B.J. Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

B.J. Trans, s.r.o.

Adresa: Na Rynku 12

  294 02 Kn?most

  ?esk republika

Telefon +420 326 781 280

Fax +420 326 781 280


Další informace

Nabzme sluby v oblasti silni?n motorov dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.