Banner

B - Trans, s.r.o. | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? B - Trans, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

B - Trans, s.r.o.

Adresa: Klter Hradit? nad Jizerou 247

  294 15

  ?esk republika

Telefon +420 326 771 373

Email b-trans@seznam.cz


Další informace

Provoz nkladn silni?n dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?PP

Povinn ru?en ?PP
?PP vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. ?asto si ji vybraj majitel vozidel s rokem vroby 1970 a starch, kterm nabz 75% slevu ze zkladnch sazeb.