Banner

?SAP, s.r.o. Nymburk | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

?SAP, s.r.o.

Adresa: Dopravn 1717/32

  288 02 Nymburk

  ?esk republika

Telefon +420 325 513 231

Fax +420 325 512 124

Email csap@csap.cz

Web http://www.csap.cz


Další informace

Poskytovn slueb v oblasti mezinrodn kamionov dopravy a autobusov dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?SOB

Povinn ru?en ?SOB
?SOB poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Nabz 3 limity ve kryt, varinta Premiant a do ve 100 milion? K?. Sou?st je i razov pojit?n ?idi?e.