Banner

Eltsen, a.s. Beneov | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Eltsen, a.s.

Eltsen, a.s.

Adresa: Jana Nohy 1237

  256 01 Beneov

  ?esk republika

Telefon +420 317 702 658

Email eltsen@eltsen.cz

Web http://www.eltsen.cz


Další informace

Provozujeme zahrani?n dopravu a zasilatelstv. Dle provozujeme vnitrosttn dopravu a st?hovn, celn? deklara?n sluby. ISO 9001:2000

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?esk poji?ovna

Povinn ru?en ?esk poji?ovna
?esk poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Varinta pojit?n Bonus Exclusive kryje nklady ze zp?soben nehody a do ve 100 milion? K?.