Banner

Ing. Alexander Semyrozum Dob?ichovice | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Alexander Semyrozum
Autodoprava - kontakty

Ing. Alexander Semyrozum

Adresa: B?ezov 824

  252 29 Dob?ichovice

  ?esk republika

Telefon

Email alexsemyrozum@volny.cz


Další informace

Nabzme sluby v oblasti autodopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Axa

Povinn ru?en Axa
Poji?ovna Axa vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z vkonu motoru poji?ovanho vozidla. Maximlnho bonusu ve vi 50% doshnete p?i 96 m?scch bez nehody. Povinn ru?en je nabzeno ve dvou variantch podle ve kryt.