Banner

Ing. Zden?k Gregor | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Ing. Zden?k Gregor
Autodoprava - kontakty

Ing. Zden?k Gregor

Adresa: Vidim 90

  277 21

  ?esk republika

Telefon +420 315 695 015


Další informace

Zajit?n nkladn silni?n dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Axa

Povinn ru?en Axa
Poji?ovna Axa vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z vkonu motoru poji?ovanho vozidla. Maximlnho bonusu ve vi 50% doshnete p?i 96 m?scch bez nehody. Povinn ru?en je nabzeno ve dvou variantch podle ve kryt.