Banner

Jamel, s.r.o. Velk P?to?no | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jamel, s.r.o.

Adresa: Na nvsi 12

  273 51 Velk P?to?no

  ?esk republika

Telefon +420 312 659 465

Fax +420 312 687 129


Další informace

Nabdka slueb v oblasti nkladn silni?n dopravy a pozemnho a inenrskho stavitelstv.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.