Banner

Jan Brda | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Brda

Adresa: Vetaty 106

  270 21

  ?esk republika

Telefon +420 313 533 425

Email jan.brda@cmail.cz


Další informace

Provoz nkladn silni?n dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?SOB

Povinn ru?en ?SOB
?SOB poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Nabz 3 limity ve kryt, varinta Premiant a do ve 100 milion? K?. Sou?st je i razov pojit?n ?idi?e.