Banner

Jan Dyk - autodoprava | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Jan Dyk - autodoprava
Autodoprava - kontakty

Jan Dyk - autodoprava

Adresa: P?iimasy-Horka 29

  282 01

  ?esk republika

Telefon +420 321 672 822


Další informace

Zajit?n nkladn silni?n dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Wstenrot

Povinn ru?en Wstenrot
Poji?ovna Wstenrot vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z vkonu motoru poji?ovanho vozidla. Lze doshnout maximlnho bonusu ve vi 60%. Povinn ru?en je nabzeno ve dvou variantch podle ve kryt.