Banner

Jan Kotrhonz Muka?ov-Srbn | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Kotrhonz

Adresa: Prask 100

  251 62 Muka?ov-Srbn

  ?esk republika

Telefon +420 323 660 143

Email jan.kotrhonz@seznam.cz


Další informace

Nabdka nkladn autodopravy a p?epravy stroj?. Provd?n zemnch prac.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?PP

Povinn ru?en ?PP
?PP vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. ?asto si ji vybraj majitel vozidel s rokem vroby 1970 a starch, kterm nabz 75% slevu ze zkladnch sazeb.