Banner

Jan Marek Kralupy nad Vltavou-Lobe?ek | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Jan Marek

Adresa: t?da Legi 507/24

  278 01 Kralupy nad Vltavou-Lobe?ek

  ?esk republika

Telefon +420 315 784 054

Fax +420 315 784 206

Email j.marek@wordonline.cz


Další informace

Provoz nkladn silni?n dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Generali

Povinn ru?en Generali
Generali poji?ovna stanovuje sazby pojistnho podle kubatury poji?ovanho vozidla. Od 1.7.2009 p?ichz z novinkou - od rizikovch klient? (region Praha, mlad 30 let, podnikatel) bude p?i zp?soben nehod? vybrat doplatek k pojistnmu.