Banner

Complex Cargo, s.r.o. D??n VI-Letn | Autodoprava

Autodoprava P?ehled autodopravc? Complex Cargo, s.r.o.
Autodoprava - kontakty

Complex Cargo, s.r.o.

Adresa: D?lnick 106

  405 02 D??n VI-Letn

  ?esk republika

Telefon +420 412 540 777

Fax +420 412 540 779

Email complexcargo@razdva.cz

Web http://www.complexcargo.cz


Další informace

Nabdka komplexnch slueb v oblasti mezinrodn dopravy a spedice, poskytovn dopravnho poradenstv.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en Axa

Povinn ru?en Axa
Poji?ovna Axa vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z vkonu motoru poji?ovanho vozidla. Maximlnho bonusu ve vi 50% doshnete p?i 96 m?scch bez nehody. Povinn ru?en je nabzeno ve dvou variantch podle ve kryt.

Vybran vizitka

Autodoprava