Banner

Karel Ventura Rumburk 1 | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Karel Ventura

Adresa: Ji?kovsk 602/57

  408 01 Rumburk 1

  ?esk republika

Telefon +420 412 334 462


Další informace

Nabdka silni?n nkladn dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?SOB

Povinn ru?en ?SOB
?SOB poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Nabz 3 limity ve kryt, varinta Premiant a do ve 100 milion? K?. Sou?st je i razov pojit?n ?idi?e.

Vybran vizitka

Autodoprava