Banner

Mitopa, s.r.o. D??n-D??n I-D??n | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Mitopa, s.r.o.

Adresa: Obloukov 579/1

  405 02 D??n-D??n I-D??n

  ?esk republika

Telefon +420 412 513 502


Další informace

Provoz nkladn silni?n dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?SOB

Povinn ru?en ?SOB
?SOB poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Nabz 3 limity ve kryt, varinta Premiant a do ve 100 milion? K?. Sou?st je i razov pojit?n ?idi?e.

Vybran vizitka

Autodoprava