Banner

Old?ich Klement st nad Labem-centrum | Autodoprava

Autodoprava - kontakty

Old?ich Klement

Adresa: Revolu?n 1930/86

  400 01 st nad Labem-centrum

  ?esk republika

Telefon +420 475 263 104

Fax +420 475 263 104


Další informace

Provoz nkladn silni?n dopravy.

Mapa

Uet?ete na ru?en

Povinn ru?en ?SOB

Povinn ru?en ?SOB
?SOB poji?ovna vychz p?i stanoven sazeb pojistnho z kubatury poji?ovanho vozidla. Nabz 3 limity ve kryt, varinta Premiant a do ve 100 milion? K?. Sou?st je i razov pojit?n ?idi?e.

Vybran vizitka

Autodoprava